Om Finntorp och BRF Bergängen

Bostadsrättsföreningen Bergängen med organisationsnummer 714000-0154 är belägen i Finntorp som är en stadsdel i centrala Nacka kommun. Finntorp gränsar till Sickla i väst, Värmdöleden i norr och Saltsjöbanan i söder. Bebyggelsen är en blandning av villor, radhus och lägenheter. Kommunikationerna till stan är goda med tät bussförbindelse till Slussen på 9 minuter. Inom gångavstånd finns Sicka Köpcentrum och Nacka Forum med butiker och restauranger. Nackareservatet och Nyckelviken är två närliggande naturområden.

Föreningens byggnader färdigställdes under åren 1951 till 1955 och omfattar totalt sex fastigheter. Byggnaderna innehåller 270 bostadsrätter och 30 lokaler för kontor, lager och butiker samt ett garage som har plats för cirka 70 fordon, en bilverkstad och förråd. Utöver detta finns ett 20-tal parkeringsplatser ovan mark.

Föreningen har en god ekonomi. Intäkterna kommer främst från månadsavgifter och lokaluthyrning. F.n har vi dessa lediga lokaler:
Butik/kontor + lager, Gamla Värmdövägen 5, 160 kvm.
Lager /förråd, Fredrik Jahns gränd 4, 92 kvm. Förfrågningar skickas till; info@bergangen.se

Nyheter

2017 > 11

Styrelsen har beslutat att höja avgifterna med 3% från 1 januari 2018 för bostadsrätter och hyresrätter. Lokaler, p-platser och garageplatser omfattas ej.
 
Föreningen har under de senaste åren haft negativt resultat, trots låga räntor och amorteringsfria lån.
Detta innebär att intäkterna inte täcker kapitalkostnaderna och avsättningen till reparationsfonden som krävs enligt stadgarna.
 
Samtidigt har föreningen en del större underhållsprojekt (Torget, Garaget , Fasader, Hissar m.m.) framför sig. Därutöver har föreningens fastigheter drabbats av en de oförutsedda kostnader (vattenskador, brand m.m.), som inte täcks av de löpande intäkterna utan har belastat den befintliga likviditeten.
 
Konsekvensen av detta är att föreningen antingen kan låna pengar för att klara av behovet eller höja avgifterna. Alternativet är att låta bli att genomföra det nödvändiga underhållet och låta fastigheterna förfalla samt drabbas av kostnaderna när ”olyckan” är framme.
 
Om föreningen lånar pengar eller låter bli att höja avgifterna och amortera på de befintliga lånen, vältrar man kostnaderna på framtida medlemmar. En höjning av avgifterna anses därför nödvändig.
 
Det bör poängteras att avgifterna inte har höjts under de senaste tio åren. Samtidigt har föreningens löpande kostnader för underhåll av fastigheterna successivt ökat eftersom våra serviceavtal och avtal med övriga entreprenörer som anlitas för att utföra arbeten i föreningen följer årlig prisindexering.

Läs hela inlägget »

I samband med att Fastighetsförsäkringen upphandlas så kommer det kollektiva bostadsrättsförsäkring som föreningen har haft med Länsförsäkringar att avslutas. Det har konstaterats att den kollektiva lösningen kostar mer för föreningen i både premie och när olyckan är framme.
 
Samtliga medlemmar skall därför teckna en bostadsrättsförsäkring som komplement till sin hemförsäkring fr.o.m. 1 januari 2018. Om du innehar en bostadsrätt men saknar hemförsäkring med bostadsrättstillägg kan du råka ut för höga kostnader om olyckan skulle vara framme!
 
Förtydligande mellan hem-, bostadsrätts-, och föreningens fastighetsförsäkring
 
Hemförsäkring
Din hemförsäkring gäller för ditt lösöre och ersätter skador som bl. a beror på: Stöld, Läckage, Brand. Försäkringen ersätter också hushållsmaskiner samt glas i dörrar och fönster. Försäkringen ersätter merkostnader som kan tillkomma vid en evakuering. Ansvarsförsäkring kan betala ersättning om du som privatperson blir skadeståndsskyldig. I hemförsäkring ingår även andra viktiga moment som t ex reseskydd, rättsskydd och överfallsskydd.
 
Bostadsrättsförsäkring
Ditt bostadsrättstillägg ersätter skador på bostadsrätten som du är skyldig att underhålla såsom: Badrum (yt- och tätskikt och badrumsporslin). Några bolag ersätter inte yt- och tätskikt, om dessa är orsak till skadan. Kök (kyl, frys, spis, fläkt, diskbänk), Vattenledningar i lägenheten, Övrigt (t ex golv, dörrar, fönster, elledningar) Bostadsrättstillägget ersätter skador på egen bekostad, fast inredning, som du eller tidigare ägare skaffat till bostaden.
 
Alla medlemmar behöver teckna en bostadsrättsförsäkring med sitt försäkringsbolag fr.o.m. 1 januari 2018 då föreningens kollektiva avtal upphör att gälla.
 
Fastighetsförsäkring
Bostadsrättsföreningen har en egen fastighetsförsäkring. Försäkringen innehåller Egendomsskydd, Hyresförlust, Ansvars- och Rättsskyddsförsäkring, Olycksfall för boende och besökare, Maskinförsäkring för byggnad, Oljeskadeförsäkring och Saneringsförsäkring.

Läs hela inlägget »

Föreningen har sedan ett par år haft fastighetsförsäkringsavtal med Länsförsäkringar. Länsförsäkringar har i oktober meddelat att man avser höja premien med dryga 11% för nästa avtalsperiod.
 
Styrelsen har därför tagit in en extern part för att upphandla fastighetsförsäkringen, konkurrensutsätta minst fem försäkringsbolag mot varandra och förorda det bästa alternativet för föreningen. Styrelsen avser att upphandla fastighetförsäkringen årligen med start 2018-01-01.

Läs hela inlägget »

Återställningen av källaren är inledd. Styrelsen väntar på svar från Södertörns brandförsvarsförbund på ett inlämnat förslag för förbättrad brandgasevakuering från källaren på plan -2. Vid brandtillfället fungerade brandgasevakueringen inte tillfredställande.
 
Innan burarna i källaren kan återinstalleras måste brandförsvaret ge sitt godkännande till de föreslagna lösningarna eftersom de kan komma att påverka källarutrymmet. Vi får inte bruka källaren som förråd innan den nya lösningen är på plats.

Läs hela inlägget »

För att stärka skalskyddet på Finntorpsvägen 3 så kommer vi att installera ett nytt låssystem med brickor till entrén samt till förråden i källaren. Arbetet har inletts. Mer information kommer.

Läs hela inlägget »

Under oktober och november genomförs en omfattande uppdatering av föreningens brandskydd. Det handlar om brandtätning, installation av dörrstängare, brandsläckare, nödljusarmaturer, brandvarnare med mera. Detta gör vi för att föreningen ska få ett fullgott brandskydd.

Läs hela inlägget »